In English En español  Auf Deutsch

Kjøpsbetingelser

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av coremon.no, , heretter kalt Coremon AS.

Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Coremon AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

VIKTIG Å MERKE SEG: Først når kurset er betalt har du garantert kursplass. Kurset har bindende påmelding etter at det er betalt, men kan når som helst endres/flyttes mot et endringsgebyr på kr 1000,-. Gjelder også ved sykdom. Kursplassen kan eventuelt overføres til en annen deltaker uten ekstra omkostninger.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Coremon AS sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Coremon AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser Coremon AS leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Coremon AS side.

18?

Er du 18 år? For og handle på coremon.no så må bestiller/mottaker være over 18 år.

Reklamasjon

Før feil meldes til coremon.no, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik coremon.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til coremon.no slik at coremon.no kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir coremon.no melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale, pt. kr 250.-

Avhjelp

Coremon AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Coremon AS, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Coremon AS, betaler ikke Coremon AS disse utgiftene.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold

Coremon AS er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Coremon AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Coremon AS's kontroll, og som Coremon AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Coremon AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Coremon AS's side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår

Coremon AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Endring i vilkårene

Coremon AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Coremon AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er nettoutlet.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.